چت دانلود

www.enjil.me

کولسیان 1
عهد جدید
عهد عتیق
1
1از پولس که به خواست خدا، رسول مسیحْ عیسی است، و از برادرمان، تیموتائوس،
2به مقدسین و برادران وفادار در مسیح که در شهر کولُسی هستند:
فیض و سلامتی از سوی خدا، پدر ما، بر شما باد.
شکرگزاری و دعا
3ما همواره به هنگام دعا برای شما، خدا، پدر خداوندمان عیسی مسیح را شکر می‌گزاریم، 4زیرا وصف ایمان شما به مسیحْ عیسی و محبتی را که به همۀ مقدسین دارید، شنیده‌ایم. 5اینها از امیدی سرچشمه می‌گیرد که در آسمان برای شما محفوظ است و پیشتر درباره‌اش از پیام حقیقت یعنی انجیل شنیده‌اید، 6انجیلی که به شما رسیده است و در سرتاسر جهان ثمر می‌دهد و رشد می‌کند، همان‌گونه که در میان شما نیز، از روزی که آن را شنیدید و فیض خدا را به معنای واقعی درک کردید، عمل کرده است. 7شما آن را از همکار عزیز ما، اِپافْراس آموختید که خادم وفادار مسیح به نیابت از ماست.*‏1‏:7 یا «شماست». 8او ما را از محبت شما که در روح است، آگاه ساخت.
9از همین رو، از روزی که این را شنیدیم، از دعا کردن برای شما باز نایستاده‌ایم، بلکه پیوسته از خدا می‌خواهیم که شما از شناخت ارادۀ او در هر حکمت و فهم روحانی پر شوید، 10تا رفتار شما شایستۀ خداوند باشد، و بتوانید او را از هر جهت خشنود سازید: یعنی در هر کارِ نیک ثمر آورید و در شناخت خدا رشد کنید 11و با همۀ نیرویی که از قدرت پرجلال او سرچشمه می‌گیرد، از هر حیث نیرومند شوید تا صبر و تحمّل بسیار داشته باشید، و تا شادمانه*‏1‏:11 یا: «تا صبر و تحمل بسیار با شادمانی داشته باشید». 12پدر را شکر گویید که شما*‏1‏:12 یا ”ما“. را شایستۀ سهیم شدن در میراث مقدسین در قلمرو نور گردانیده است. 13زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است، 14که در او از رهایی،*‏1‏:14 اصل یونانی این واژه در بسیاری مواقع حاوی مفهوم رهانیدن بردگان اسیر با پرداخت بها است. یعنی از آمرزش گناهان برخورداریم.
برتری مسیح
15او صورت*‏1‏:15 یا ”تصویر“. خدای نادیده است و فرزند ارشد بر تمامی آفرینش، 16زیرا همه چیز به واسطۀ*‏1‏:16 یا ”در“. او آفریده شد: آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، دیدنیها و نادیدنیها، تختها و فرمانرواییها، ریاستها و قدرتها، همه به واسطۀ او و برای او آفریده شدند. 17او پیش از همه چیز وجود داشته، و همه چیز در او قوام دارد. 18او بدن، یعنی کلیسا، را سَر است. او سرآغاز و نخست‌زاده از میان مردگان است، تا در همه چیزْ برتری از آن او باشد. 19زیرا خشنودی خدا در این بود که با همۀ کمال خود در او ساکن شود، 20و به واسطۀ او همه چیز را، چه در آسمان و چه بر زمین، با خود آشتی دهد، به وسیلۀ صلحی که با ریخته شدن خون وی بر صلیب پدید آورد.
21شما نیز زمانی بیگانه با خدا،*‏1‏:21 در یونانی عبارت ”با خدا“ نیامده است و برای روشن شدن مطلب افزوده شده است. و در افکار خویش دشمن او بودید، و این در اعمال شریرانۀ شما پدیدار می‌گشت. 22امّا اکنون مسیح*‏1‏:22 در یونانی: ”او“. شما را به واسطۀ بدن بشری خود و از طریق مرگ آشتی داده است، تا شما را مقدّس و بی‌عیب و بَری از هر ملامت به حضور خدا*‏1‏:22 در یونانی: ”او“. بیاورد، 23به شرطی که در ایمان مستحکم بوده، استوار بمانید و از امید انجیل جنبش نخورید، همان انجیل که شنیدید و به تمامی خلقتِ زیر آسمان موعظه شده است، و من، پولس، خادم آن گشته‌ام.
زحمات پولس برای کلیسا
24اکنون از رنجهایی که به‌خاطر شما کشیدم شادمانم و هر کاستی رنجهای مسیح را در بدن خود جبران می‌کنم، به‌خاطر بدن او که کلیساست. 25من بنا بر مأموریتی که خدا به من سپرد، خادم کلیسا گشتم، تا کلام خدا را به کمال به شما بیان کنم، 26یعنی آن راز را که طی اعصار و نسلهای متمادی پنهان نگاه داشته شده بود، امّا اکنون بر مقدسین او آشکار شده است. 27خدا چنین اراده فرمود که بر ایشان آشکار سازد که این راز از چه جلال عظیمی در میان غیریهودیان برخوردار است، رازی که همانا مسیح در*‏1‏:27 یا: ”در میان“. شماست، که امید جلال است.
28ما او را وعظ می‌کنیم، و هر کس را هشدار می‌دهیم و با کمال حکمت می‌آموزیم، تا همه را کامل در مسیح حاضر سازیم. 29از این روست که من زحمت می‌کشم و با نیروی او که در من نیرومندانه عمل می‌کند، به مجاهده مشغولم.
2
1پس می‌خواهم بدانید که به‌خاطر شما و کسانی که در لائودیکیه هستند، و برای همۀ آنان که روی مرا ندیده‌اند، چه مجاهده‌ای دارم، 2تا دلگرم شده، در محبت متحد گردند، و از همۀ غنای فهم و درکی کامل برخوردار گشته، راز خدا یعنی مسیح را بشناسند، 3که در او همۀ گنجهای حکمت و معرفت نهفته است. 4این را می‌گویم تا هیچ‌کس شما را با استدلالهای فریبنده گمراه نسازد. 5زیرا هرچند در جسم از شما دورم، لیکن در روح با شما هستم و از مشاهدۀ نظم و ایمان پایدارتان به مسیح شادمانم.
آزادی از مقررات انسانی
6پس همان‌گونه که مسیحْ عیسای خداوند را پذیرفتید، در او سلوک کنید: 7در او ریشه گیرید و بنا شوید، و همان‌گونه که تعلیم یافتید، در ایمان استوار شده، لبریز از شکرگزاری باشید.
8به‌هوش باشید کسی شما را با فلسفه‌ای پوچ و فریبنده اسیر نسازد، که نه بر مسیح، بلکه بر سنّت آدمیان و اصول ابتدایی این دنیا استوار است.*‏2‏:8 یا: «بر سنّت آدمیان استوار است و از قدرتهای روحانی مسلط بر این دنیا نشأت می‌گیرد». 9زیرا الوهیت با همۀ کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است، 10و شما در او، که همۀ ریاستها و قدرتها را سَر است، از کمال برخوردار گشته‌اید. 11و در او ختنه نیز شده‌اید، به ختنه‌ای که با دست انجام نشده است. این ختنه همانا از تن به در آوردنِ شخصیت نفسانی است در ختنۀ مسیح.*‏2‏:11 در اینجا منظور از ”ختنۀ مسیح“، احتمالاً مرگ او بر صلیب است. اما عبارت یونانی را می‌توان به این صورت نیز ترجمه کرد: «در ختنه‌ای که مسیح انجام داده است». 12و در تعمید، با او مدفون گشتید و با ایمان به قدرت خدا که مسیح را از مردگان برخیزانید، با او برخیزانیده شدید.
13آن زمان که در گناهان و حالت ختنه‌ناشدۀ نَفْس خود مرده بودید، خدا شما را با مسیح زنده کرد. او همۀ گناهان ما را آمرزید 14و آن سندِ قرضها را که به موجب قوانین*‏2‏:14 یا: ”با قوانینش“. بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود، باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده، از میان برداشت. 15و ریاستها و قدرتها را خلع‌سلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیلۀ صلیب*‏2‏:15 یا: ”به وسیلۀ او“. بر آنها پیروز شد.
16پس مگذارید کسی در خصوص آنچه می‌خورید و می‌آشامید، یا در خصوص نگاه داشتن اعیاد و ماه نو و روز شَبّات، محکومتان کند. 17اینها تنها سایۀ امور آینده بود، امّا اصل آنها در مسیح یافت می‌شود. 18مگذارید کسی که دل به خوار کردن خویشتن و عبادتِ فرشتگان مشغول داشته است، شما را مردود گرداند.*‏2‏:18 یا: «محکوم کند». چنین کسی شیفتۀ اموری است که در رؤیاهایش دیده است، و افکار نفسانی‌اش او را با خیالهای پوچ مغرور ساخته است. 19او پیوندش را با سَر از دست داده است؛ حال آنکه تمام بدن، در حالی که به وسیلۀ مفاصل و بندها نگاه داشته می‌شود و به هم متصل می‌گردد، به مدد سر رشد می‌کند، با رشدی که از خدا سرچشمه می‌گیرد.
20پس حال که با مسیح نسبت به اصول ابتدایی این دنیا*‏2‏:20 یا: ”نسبت به قدرتهای روحانی مسلط بر این دنیا“. مرده‌اید، چرا همچون کسانی که گویی هنوز به دنیا تعلق دارند، تن به قواعد آن می‌دهید، قواعدی که می‌گوید: 21«این را لمس مکن! به آن لب نزن و بر آن دست مگذار!»؟ 22اینها همه مربوط به چیزهایی است که با مصرف از بین می‌رود، و بر احکام و تعالیم بشری بنا شده است. 23و هرچند به سبب در بر داشتن عبادتِ داوطلبانه و خوار کردن خویشتن و ریاضت بدنی، ظاهری حکیمانه دارد، امّا فاقد هر گونه ارزش برای مهار تمایلات نفسانی است.*‏2‏:23 یا: «... فاقد هر گونه ارزش است و به ارضای تمایلات نفسانی می‌انجامد».
3
اصول حاکم بر زندگی مقدّس
1پس چون با مسیح برخیزانیده شده‌اید، آنچه را که در بالاست بجویید، آنجا که مسیح به دست راست خدا نشسته است. 2به آنچه در بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است. 3زیرا مُردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. 4چون مسیح که زندگی شماست، ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد.
5پس، هرآنچه را در وجود شما زمینی است، بکُشید، یعنی بی‌عفتی، ناپاکی، هوی و هوس، امیال زشت و شهوت‌پرستی*‏3‏:5 یا ”طمع“. را که همان بت‌پرستی است. 6به سبب همینهاست که غضب خدا بر سرکشان نازل می‌شود. 7شما نیز در زندگی گذشتۀ خود به این راهها می‌رفتید. 8امّا اکنون باید همۀ اینها را از خود دور کنید، یعنی خشم، عصبانیت، بدخواهی، ناسزاگویی و سخنان زشت را از دهان خود. 9به یکدیگر دروغ مگویید، زیرا آن انسانِ قدیم را با کارهایش از تن به در آورده‌اید 10و انسانِ جدید را در بر کرده‌اید، که در معرفتِ حقیقیْ هر آن نو می‌شود تا به صورت آفرینندۀ خویش در‌آید. 11در این انسانِ جدید، یونانی یا یهودی، ختنه‌شده یا ختنه‌ناشده، بَربَر*‏3‏:11 مردمان غیریونانی که زبان یونانی را نمی‌دانستند. یا سَکایی،*‏3‏:11 ”سَکایی“ لقبی بود برای پست‌ترین قِشر از مردمان بَربَر، و بخصوص در اشاره به قبایلی در اطراف دریای سیاه به کار می‌رفت که از میانشان برده می‌گرفتند. غلام یا آزاد دیگر معنی ندارد، بلکه مسیح همه چیز و در همه است.
12پس همچون قوم برگزیدۀ خدا که مقدّس و بسیار محبوب است، خویشتن را به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر ملبس سازید. 13نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد، او را ببخشاید. چنانکه خداوند شما را بخشود، شما نیز یکدیگر را ببخشایید. 14و بر روی همۀ اینها محبت را در بر کنید که همه چیز را به هم می‌پیوندد و شما را کامل می‌گرداند.*‏3‏:14 یا: «همه چیز را در اتحاد کامل به هم می‌پیوندد».
15صلح مسیح بر دلهایتان حکمفرما باشد، زیرا فرا خوانده شده‌اید تا چون اعضای یک بدن در صلح و صفا به سر برید، و شکرگزار باشید. 16کلام مسیح به دولتمندی در شما*‏3‏:16 یا: ”در میان شما“. ساکن شود؛ و با مزامیر، سرودها و نغمه‌هایی که از روح است، با کمال حکمت یکدیگر را پند و تعلیم دهید؛ و با شکرگزاری و از صمیم دل برای خدا بسرایید. 17و هرآنچه کنید، چه در گفتار و چه در کردار، همه را به نام خداوندْ عیسی انجام دهید، و به واسطۀ او خدای پدر را شکر‌گزارید.
روابط ایمانداران
18ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، چنانکه در خداوند شایسته است. 19ای شوهران، زنان خود را محبت کنید و به آنان تندی روا مدارید. 20ای فرزندان، والدین خود را در هر امری اطاعت کنید، زیرا این خداوند را خشنود می‌سازد. 21ای پدران، فرزندان خویش را تلخکام مسازید، مبادا دلسرد شوند. 22ای غلامان، اربابان زمینی خویش را در هر امری اطاعت کنید، نه فقط آنگاه که مراقب شما هستند و یا برای جلب توجه‌شان، بلکه با اخلاص قلبی و به احترام خداوند مطیع باشید. 23هر کاری را از جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند کار می‌کنید، نه برای انسان، 24زیرا می‌دانید پاداشتان میراثی است که از خداوند خواهید یافت، چرا که در حقیقت خداوندْ مسیح را خدمت می‌کنید. 25هر کس بدی کند، سزای عمل بد خویش را خواهد دید و تبعیضی در کار نیست.
4
1ای اربابان، با غلامان خود به عدل و انصاف رفتار کنید، زیرا می‌دانید که شما را نیز اربابی است در آسمان.
2با هوشیاری و شکرگزاری، خود را وقف دعا کنید. 3و برای ما نیز دعا کنید، تا خدا دری به روی پیام ما بگشاید تا بتوانیم راز مسیح را بیان کنیم، رازی که به‌خاطر آن به زنجیر کشیده شده‌ام. 4دعا کنید که بتوانم آن را به‌روشنی بیان کنم، چنانکه شایسته است. 5با مردمانِ بیرون*‏4‏:5 منظور غیرمسیحیان است. حکیمانه رفتار کنید و از هر فرصتی بیشترین بهره را برگیرید. 6سخنان شما همیشه پر از فیض و سنجیده*‏4‏:6 در اصل یونانی: ”نمکین“ که می‌تواند به معنی ”سنجیده“ و یا ”خوشایند“ باشد. باشد، تا بدانید هر کس را چگونه پاسخ دهید.
درودهای آخر نامه
7تیخیکوس شما را به کمال از احوال من آگاه خواهد ساخت. او برادری عزیز، خادمی امین و همکار من در خداوند است. 8او را نزدتان می‌فرستم تا از احوال ما آگاه شوید، و تا دل شما را تشویق کند. 9او همراه اونِسیموس، برادر امین و عزیز ما که از خود شماست، نزدتان می‌آید. ایشان شما را از هرآنچه در اینجا می‌گذرد آگاه خواهند ساخت.
10آریستارخوس که با من در زندان است، برای شما سلام می‌فرستد؛ همچنین مَرقُس، پسر عموی برنابا، برایتان سلام دارد. پیشتر به شما دربارۀ او سفارش کرده‌ام که هر گاه نزدتان بیاید، به‌گرمی پذیرایش شوید. 11عیسی نیز که یوستوس خوانده می‌شود، برای شما سلام می‌فرستد. در میان همکارانم در کار پادشاهی خدا، تنها این چند تن، یهودی‌نژادند،*‏4‏:11 در اصل یونانی: «از اهل ختنه‌اند». و ایشان مایۀ تسلی من بوده‌اند. 12اِپافْراس که از خود شما و خادم مسیحْ عیسی است، برایتان سلام دارد. او همواره در دعا برای شما مجاهده می‌کند، تا با بلوغ کامل، استوار بایستید، و از هرآنچه مطابق با خواست خداست، آکنده باشید. 13من شاهدم که او برای شما و آنان که در لائودیکیه و هیراپولیس هستند، چه بسیار محنت می‌کشد. 14لوقا پزشک محبوب و همچنین دیماس شما را سلام می‌فرستند. 15به برادران ما در لائودیکیه و همچنین به نیمفا و کلیسایی که در خانۀ این بانو بر پا می‌شود، سلام برسانید.
16پس از آنکه این نامه برای شما خوانده شد، ترتیبی دهید که در کلیسای لائودیکیه نیز خوانده شود؛ شما نیز نامه به لائودیکیه را بخوانید.
17به آرخیپوس بگویید: «به هوش باش تا خدمتی را که در خداوند یافته‌ای به کمال رسانی.»
18من، پولس، این درود را با خط خود می‌نویسم. زنجیرهای مرا به یاد داشته باشید. فیض با شما باد.

آیا می فهمید آنچه را خوانده اید؟

چت با یک مسیحی

كتاب مقدس مسیحیان شامل ۶۶ كتاب می‌باشد كه در یك جلد جمع آوری شده است و مجموعاً كتاب مقدس خوانده می‌شود.

كتاب مقدس دارای دو قسمت بنام عهد عتیق و عهد جدید می‌باشد.

برای خواندن کتاب دیگری از کتاب مقدس، یک کتاب را از لیست انتخاب کنید.